Untitled Document
Untitled Document
 
หน้าหลัก
ตารางจองรถ (ต่างจังหวัด)
ตารางจองรถ (ในพื้นที่)
การทำงานของบุคลากร (ในพื้นที่)
การทำงานของบุคลากร (นอกพื้นที่)
ประวัติรถยนต์
ความมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์
พันธกิจ
มุ่งให้บริการ  ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
   เป้าหมายการดำเนินงาน
   ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก  และพึงพอใจ
  
  ปรัชญา
    มีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ
  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของงานยานพาหนะ
  1. สนับสนุนบริการยานพาหนะแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล
  2. สนับสนุนบริการยานพาหนะแก่บุคลากรของโรงพยาบาลในกาาติดต่อข้อราชการ และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบการใช้รถยนต์ของโรงพยาบาล
  3. สนับสนุนบริการยานพาหนะแก่หน่วยงานราชการที่ขอสนับสนุน
  4. ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
  5. มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
  6. ให้บริการคตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานหัวหน้างานยานพาหนะ
  1. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการขอใช้บริการรถส่วนกลาง
  2. ควบคุมการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์  เพื่อให้อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีระเบียบวินัย
  3. ควบคุมการดูแล ตรวจสอบ สภาพรถ เพื่อพร้อมที่จะให้บริการ
  4. ควบคุมการบันทึกการให้บริการ ตามระเบียบปฏิบัติ
  5. ควบคุมและรับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์  ให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษา
คุณสมบัติของหัวหน้ายานพาหนะ
  1. มีความรู้ความชำนาญ  ด้านยานพาหนะ
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานยานพาหนะไม่น้อยกว่า  5  ปี
  3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถยนต์
  1. รับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขอใช้บริการรถส่วนกลาง
   2. ให้บริการของพนักงานขับรถยนต์  เพื่อให้อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีระเบียบวินัย
  3. การดูแล  ตรวจสอบสภาพรถเพื่อพร้อมที่จะให้บริการ
  4. บันทึกการให้บริการทุกครั้ง  ตามระเบียบปฏิบัติ
  5. รับผิดชอบการบำรุงรักษารถยนต์  ให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษา
  6. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
Untitled Document
ดูแลและพัฒนาระบบโดย งานคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสวนปรุง