Skip Navigation Links
หน้าแรก
Chart.
กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบเขตบริการที่ 1 และ 2 โรงพยาบาลสวนปรุง
ปีงบประมาณเขตบริการที่ 1 (ราย)เขตบริการที่ 2 (ราย)
256153,3202,389
256055,2742,463
255953,3382,376
255849,6362,456
255748,8832,560
255650,6682,861
255551,8093,109
255450,3592,948
255351,7783,325
255255,0203,457
ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบเขตบริการที่ 1 และ 2 โรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel.053-908500 Fax.053-908595 web : www.suanprung.go.th e-mail : suanprung@suanprung.go.th งานคอมพิวเตอร์ 2557