หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2548  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2548   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม4,7564,108
พฤศจิกายน4,7704,007
ธันวาคม4,8674,061
มกราคม4,6503,996
กุมภาพันธ์4,3863,837
มีนาคม5,0744,316
เมษายน4,5924,073
พฤษภาคม4,8394,169
มิถุนายน4,7174,076
กรกฎาคม4,7834,092
สิงหาคม4,9964,273
กันยายน5,0154,301
รวม57,44549,309
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.