หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2549  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2549   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,1134,444
พฤศจิกายน4,8554,213
ธันวาคม4,9424,242
มกราคม5,0534,367
กุมภาพันธ์4,6884,085
มีนาคม5,2404,424
เมษายน4,5064,012
พฤษภาคม4,9614,305
มิถุนายน4,9564,239
กรกฎาคม4,6313,993
สิงหาคม4,9824,270
กันยายน4,6514,039
รวม58,57850,633
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.