หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2550  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2550   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม4,9654,284
พฤศจิกายน4,7674,122
ธันวาคม4,5953,968
มกราคม5,0644,390
กุมภาพันธ์4,6234,028
มีนาคม5,2494,421
เมษายน4,8884,248
พฤษภาคม5,2674,463
มิถุนายน5,0684,386
กรกฎาคม5,1734,425
สิงหาคม5,4184,527
กันยายน5,1134,426
รวม60,19051,688
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.