หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2551  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2551   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,4534,566
พฤศจิกายน5,1354,306
ธันวาคม4,8204,182
มกราคม5,3914,567
กุมภาพันธ์4,9594,263
มีนาคม5,1564,414
เมษายน4,8794,201
พฤษภาคม5,0444,292
มิถุนายน5,0864,335
กรกฎาคม5,2524,389
สิงหาคม5,1234,340
กันยายน5,2904,427
รวม61,58852,282
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.