หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2552  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2552   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,3024,420
พฤศจิกายน4,8464,150
ธันวาคม5,1064,307
มกราคม5,1264,386
กุมภาพันธ์4,8234,228
มีนาคม5,4394,577
เมษายน4,9894,266
พฤษภาคม4,9714,266
มิถุนายน5,2764,467
กรกฎาคม5,3294,433
สิงหาคม5,1524,356
กันยายน5,2024,338
รวม61,56152,194
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.