หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2553  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2553   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,3144,444
พฤศจิกายน4,9584,200
ธันวาคม5,0584,285
มกราคม4,9564,284
กุมภาพันธ์4,5683,934
มีนาคม5,1824,369
เมษายน4,5123,923
พฤษภาคม4,5794,028
มิถุนายน4,6524,067
กรกฎาคม4,7044,070
สิงหาคม4,8564,177
กันยายน4,8944,137
รวม58,23349,918
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.