หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2554  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2554   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม4,8284,116
พฤศจิกายน4,8974,176
ธันวาคม4,7764,073
มกราคม4,4073,883
กุมภาพันธ์4,2283,764
มีนาคม4,8874,187
เมษายน4,5463,952
พฤษภาคม4,7624,110
มิถุนายน4,8474,059
กรกฎาคม4,6374,025
สิงหาคม4,9874,177
กันยายน5,0224,257
รวม56,82448,779
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.