หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2555  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2555   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,1184,444
พฤศจิกายน5,1324,371
ธันวาคม4,8934,212
มกราคม4,9194,313
กุมภาพันธ์4,8584,312
มีนาคม5,0594,393
เมษายน4,7014,114
พฤษภาคม5,0354,382
มิถุนายน4,6374,096
กรกฎาคม5,0134,383
สิงหาคม4,9494,316
กันยายน4,8094,232
รวม59,12351,568
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.