หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2556  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2556   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,4484,567
พฤศจิกายน4,9394,175
ธันวาคม4,6534,100
มกราคม4,9354,292
กุมภาพันธ์4,4933,961
มีนาคม4,7004,073
เมษายน4,7134,095
พฤษภาคม4,9104,226
มิถุนายน4,2243,770
กรกฎาคม4,8784,195
สิงหาคม4,8474,211
กันยายน4,8224,222
รวม57,56249,887
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.