หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2557  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2557   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม4,9504,255
พฤศจิกายน4,6724,096
ธันวาคม4,4013,851
มกราคม4,7794,133
กุมภาพันธ์4,4023,880
มีนาคม4,6324,045
เมษายน4,5573,954
พฤษภาคม4,8344,145
มิถุนายน4,5213,967
กรกฎาคม4,8154,141
สิงหาคม4,5123,962
กันยายน4,8144,142
รวม55,88948,571
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.