หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2558  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2558   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม4,8914,152
พฤศจิกายน4,3793,913
ธันวาคม4,6944,030
มกราคม4,6194,070
กุมภาพันธ์4,4713,952
มีนาคม4,9224,274
เมษายน4,6223,971
พฤษภาคม4,6164,015
มิถุนายน4,7624,107
กรกฎาคม4,8674,185
สิงหาคม4,8874,221
กันยายน4,9834,289
รวม56,71349,179
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.