หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2559  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2559   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,0994,361
พฤศจิกายน4,8014,168
ธันวาคม5,0344,308
มกราคม4,6564,113
กุมภาพันธ์4,7954,196
มีนาคม5,4154,589
เมษายน4,6944,086
พฤษภาคม5,1524,456
มิถุนายน5,1164,355
กรกฎาคม4,8924,221
สิงหาคม5,6754,735
กันยายน5,4604,561
รวม60,78952,149
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.