หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2560  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2560   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,2834,547
พฤศจิกายน5,4484,597
ธันวาคม5,4444,592
มกราคม5,0164,364
กุมภาพันธ์4,9404,313
มีนาคม5,5164,618
เมษายน4,8674,280
พฤษภาคม5,3434,569
มิถุนายน5,2964,490
กรกฎาคม4,9214,322
สิงหาคม5,6134,762
กันยายน5,1874,545
รวม62,87453,999
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.