หน้าแรก
จำแนกตามพื้นที่
จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
10 อันโรคผู้ป่วยนอก
5 อันโรคผู้ป่วยนอก (0-15 ปี)
จำแนกตามกลุ่มโรค

ผู้ป่วย 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2561  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2561   
 
เดือนจำนวน (ราย)จำนวน (คนในเดือน)
ตุลาคม5,3114,630
พฤศจิกายน5,5764,668
ธันวาคม5,2224,525
มกราคม5,6404,819
กุมภาพันธ์5,1924,496
มีนาคม5,6884,888
เมษายน5,1174,467
พฤษภาคม6,1475,177
มิถุนายน5,5384,719
กรกฎาคม5,5494,711
สิงหาคม6,1755,172
รวม61,15552,272
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.