หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกฝ้ายคำ ล่าง1,228
ตึกเมตตา ล่าง813
ตึกอารีล่าง808
ตึกวิสุทธา ล่าง721
ตึกภาวนา ล่าง717
ตึกจิระ บน499
ตึกมุฑิตา ล่าง435
ตึกสหทัย405
ตึก ขนาน325
ตึกมุฑิตา บน305
ตึกปัญญา303
ตึกจิระ ล่าง264
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2550  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2550   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม567
พฤศจิกายน574
ธันวาคม474
มกราคม603
กุมภาพันธ์508
มีนาคม618
เมษายน585
พฤษภาคม589
มิถุนายน576
กรกฎาคม596
สิงหาคม566
กันยายน567
รวม6,823
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.