หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกวิสุทธา ล่าง436
ตึกปัญญา425
ตึกฝ้ายคำ ล่าง413
ตึกเมตตา บน388
ตึกกรุณา 2366
ตึกจิระ บน362
ตึกอารีบน352
ตึกอารีล่าง348
ตึกกรุณา 3333
ตึกฝ้ายคำ บน323
ตึกเมตตา ล่าง284
ตึกกรุณา 1257
ตึกวิสุทธา บน247
ตึกสหทัย230
ตึก ขนาน230
ตึกจิระ ล่าง209
ตึกมุฑิตา ล่าง126
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2560  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2560   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม507
พฤศจิกายน411
ธันวาคม441
มกราคม456
กุมภาพันธ์457
มีนาคม484
เมษายน448
พฤษภาคม434
มิถุนายน432
กรกฎาคม397
สิงหาคม420
กันยายน442
รวม5,329
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.