หน้าแรก
ผู้ป่วยในจำแนกตามพื้นที่
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ผู้ป่วยในตามโรค
ผู้ป่วยในตามโรค (0-15 ปี)
ผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรค
ผู้ป่วยใน 8 โรคแยกจังหวัด
ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ 8 กลุ่ม (ผู้ป่วยใน)
 
 
 
ตึกจำนวน (ราย)
ตึกกรุณา 2424
ตึกฝ้ายคำ บน402
ตึกอารีบน379
ตึกกรุณา 3357
ตึกจิระ บน351
ตึกวิสุทธา บน331
ตึกเมตตา บน299
ตึกฝ้ายคำ ล่าง287
ตึกอารีล่าง280
ตึกวิสุทธา ล่าง279
ตึกกรุณา 1271
ตึกปัญญา250
ตึกจิระ ล่าง233
ตึก ขนาน202
ตึกเมตตา ล่าง172
ตึกสหทัย126
ตึกมุฑิตา ล่าง118
  
 
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2561  
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน รพ.สวนปรุง ปีงบประมาณ 2561   
 
เดือนจำนวน (ราย)
ตุลาคม433
พฤศจิกายน427
ธันวาคม391
มกราคม457
กุมภาพันธ์414
มีนาคม477
เมษายน391
พฤษภาคม449
มิถุนายน423
กรกฎาคม398
สิงหาคม501
รวม4,761
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.