Skip Navigation Links
 
 
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง 8 โรค
โรคจิต (F20-F29)
 
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง 8 โรค   
 
ปีงบประมาณจำนวน(ราย)
256113,648
256015,287
255915,709
255815,346
255715,096
255615,601
255415,902
255317,640
255220,980
255122,047
255022,182
254922,831
254822,718
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.