Skip Navigation Links
 
 
ตั้งแต่อายุ :ถึงอายุ :
  กราฟแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง (อายุ 0-15 ปี)
 
  ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก รพ.สวนปรุง (อายุ 0-15 ปี)   
 
ปีงบประมาณจำนวน(ราย)จำนวน(คน)
25612,192517
25602,202557
25592,078541
25581,888503
25572,344566
25562,668567
25552,412608
25542,302537
25532,299614
25522,160557
25511,903540
25501,546486
25491,375478
25481,203361
 
 
Copyright © 2010-2011 Suanprung Hospital, All right reserved.